Акция

Коракалпок, мактабларининг 2-синфларида Даилат тилини укдгиш л аммоси узбек тилини Укитиш назаринси ва усулшггида \ам илмий нукт назардан етарли урганилмапш.

501 р. 572 р.

Коракалпок, мактабларининг 2-синфларида Даилат тилини укдгиш л аммоси узбек тилини Укитиш назаринси ва усулшггида \ам илмий нукт назардан етарли урганилмапш.

487 р. 434 р.

Коракалпок, мактабларининг 2-синфларида Даилат тилини укдгиш л аммоси узбек тилини Укитиш назаринси ва усулшггида \ам илмий нукт назардан етарли урганилмапш.

577 р. 374 р.

Ам сикишни урганиш стероиды походение

Коракалпок, мактабларининг 2-синфларида Даилат тилини укдгиш л аммоси узбек тилини Укитиш назаринси ва усулшггида \ам илмий нукт назардан етарли урганилмапш.КУйилган муаммонииг илмий нукгаи I зардан ургашшиши 2-синфда даре бераетган Узбек тачи уцитуичилаг нииг ме\натини сигиллаштирищга, мазкур синфда "Узбек тили" у кун || иини уцишшни сифат жи^атидан яхшилашга, яъни таглимнинг (куна!

Тадцшчопшиг объекта таьлим корацалпоктилида олиб бориладиган к« габларнинг 2-синфлариаа узбек тилини ук?

Тадк^кртнинг бслгиланган асосий мацсадидан келиб чиккан х;олда куйи-даги вазяфаларни бажариш режалаштнрилди: 3 — Укиишар кора^алпок,тилида олиб бориладиган мактабларнинг 2-синф-ларида узбек тилидан укуичилар билимининг манжуд а^волини тскшириш, мактабда бу Укуп прсдмстини укиттл буйича у^иунчилар йул куяс-п-ан камчиликларни аник^аш, унинг сабабларини та.'ушл к,илиш; к Улга кири-тилган ил гор тажрибаларни умумлаштарйш; — крракалпоц мактабларишшг 2-синфларида узбек тилини укитиш гоза-сидан амалда булган дастурларии Илмий нукгаи назардан та.\л1'л К11лиш; диссертация маизуси билан боглик; булган методик адабиетларни Урганиш; — 2-синф Укупчиларининг сш хусусияти ва укуи имконнятларидан ке-либ чикцан \олда Узбек тилидан уларга бериладиган зарурий билим, мала-ка на куникмаларнн белгилаш; маш^лар тизимини ишлаб чикиш; — коракалпоц »а узбек тили (1юнстикасининг ухшашлик на узига хос томонларини белгнлаш; — таълим кррак;алпо^тилида олиб бориладиган мактабларнинг 2-синф-ларида узбек тилидан Укувчиларнинг тала«])фуз меъёрлари, имло савол-хонлиги, суз захираси ва нутци устида ишлашнинг энг кулай, еамарали йуллари, воситалари ва усулларини аник^аш; — бслгиланган таълим мазмуни ва тизимини эксперимента!

шароитда синовдан утказиш; унинг натижаларини умумлаштириш; — Укишлар крракэлпок 1 илида олиб бориладиган мактабларнинг 2-синф-лари учун "Узбек тили" Укув предмсткцан таълим максадига мупофмц кс-ладиган дастур па дарелик яратиш.

Корацмпок укуичнларига узбек тилини укдгиш уз тилини .^ам, узбек тиши \ам пухтарок ургаиишга.

иу икки тил ургасидаги ухшаш ва фаркли •монларии билиб олишга кенг шароит яратади.

К,орлкллггок Укуичилирига (бек тилини урптшшаи кузланадиган асосий мак.сад укуичилар"и Узбс-!стон Республикасининг Даилаг тилида иш юритишиин таъминлаш, уз икрини узбек титида оглки ва ёзма шаклла тугри 1((|хл;паш, саио;пи енпкга шёрлаипир. ии укитин;пииг дастлабки боскичилан актаб таынмининг ли суигги боскичзаршача амалга ошнрилади.К,орак;шпок мактабларида узбек тилини Ущгиш жараёнини кузатиш шу1 куреатдики, з^али бу У^ув предмстини Укитиш билан боглик купгина мае лалар узшшнг илмий счимини топмаган.Уцигувчилар узбек тили таъд] мининг мазмунини бслшлащца, машгулотларда укуичиларниш суз бо литии ошириш, нутопии ривожлантириш, узбекча тугри тшшффуз мс ерларн-ш шакллаитириш ва саводли ёзиш малакаларини таркиб топтирищ сезиларли кушинчиликларга дуч келмовдалар.Куп лолларда уфичилар то ширик^арни бажарищца укщувчи андозасидан нарига угмайдилар.Коракалпок; мактабларида олиб бор;1Лган кузатиш ва тажрибалар шу| курсатиб турибдики, Узбек тилини уцитишнинг дастлабки босцичи — синфдан бошлаб Укувчиларнинг етарли суз захираеша эга эмасликлари нунций малака хамда куникмаларнинг гаркиб топмаганлиш туфами ул узбек тилида фикрии баси килишда, айник^са, узбекча талаффуз меъёрл рини эгаллащда кийналадилар.